Gelişen teknoloji ve ekonomik sistemler nedeniyle sağlık sektörünün genişlemesi ve çeşitlenmesi sonucu sağlık sektörüne özgü bir hukuk dalı oluşmaya başlamıştır. Sağlık hizmeti kamu tarafından verilmeye devam etmekle birlikte özel sektörün bu anlamdaki etkinliği daha da artmıştır. 

Hukuk büromuz gerek Bursa’da gerekse diğer illerde kurulu birçok özel hastaneye hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve hastanelerin gerek diğer şirketlerle ve gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı ile aralarında meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol oynamakta ve açılan davaları başarılı bir şekilde yürütmektedir.

Sağlık hukuku içerisinde yer alan bir diğer önemli alan uygulanan yanlış teşhis ve tedaviler nedeniyle uğranılan zararların tazminine ilişkin işlem ve davalardır. Yanlış teşhis ve tedavinin tespiti ve oluşan zararın belirlenmesi için açılması gereken malpraktis davalarının takibi ve sonuçlandırılması hukuk büromuzca gerçekleştirilmektedir.