Geçerli dosya tipleri: .doc, .docx, .pdf, .html, .rtf, .txt